ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

Уважаеми родители,

информираме ВИ, че Педагогическия съвет на свое заседание от 27.11.2020 г. реши:

В периода от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. да се провеждат нормални учебни занимания в електронна среда от разстояние, по учебен план. В края на учебната година- двете допълнителни седмици да се използват за проектна дейност, екскурзии, посещения на музеи, природни забележителности и други. Това се отнася за всички ученици от 4- 6 клас.

При промяна в ситуацията и инструкциите от Министерството на образованието и науката, ще бъдете информирани своевременно.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19

Уважаеми родители,

информираме Ви, че в област Бургас са определени 9 психолози, които са заявили желание да се включат в оказването на психологическа подкрепа и консултация за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията. Психолозите ще работят с родители, ученици и учители по следния график:

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

Грипна епидемия за цялата област Бургас, учениците излизат в 5-дневна ваканция от 27 януари

Грипна епидемия за цялата област Бургас обяви Областният оперативен щаб.

Данните за заболеваемостта са в нива, които налагат мерки за овладяване разпространението на грип във всички 13 общини. От 27.01 до 31.01.20г. включително, учениците в област Бургас излизат във ваканция.

От Регионална здравна инспекция /РЗИ/ докладваха, че случаите на грип и остри респираторни заболявания/ОРЗ/ в Бургас  през последните 7 дни са 468 заболели от наблюдаваното население, с което са достигнати епидемичните стойности. По данни на специалистите най-засегнати са малките деца от възрастова група 0 – 4 години /768,45%00/, следвани от възрастова група 5-14 г. /712,32%00/. Възрастното население над 65 г., за разлика от предходната 2019 г., остава по-малко засегнато. Експертите отдават това на навременната кампания по ваксинация с безплатно отпуснати ваксини.

В останалите 12 общини на област Бургас също се наблюдават епидемични стойности на заболели от грип и ОРЗ.

От Регионално управление на образованието съобщиха за средно 26 % отсъстващи ученици за цялата област. Най- много са в общините Карнобат и Приморско, съответно 62 % и 58 %. Най- нисък е процентът на отсъстващите в Руен – 11 %.

В сила влизат следните противоепидемични мерки за снижаване на заболеваемостта: обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 25.01.2020 г., преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на  13-те общини в област Бургас за периода 27.01.- 31.01.2020 включително. Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения, преустановяване на свижданията, консултациите на здрави бременни жени и деца, както и всички профилактични прегледи и имунизации са сред другите противоепидемични мерки.

Детските градини продължават да работят, но с режим на „засилен филтър”, ограничава се достъпа на родители и външни лица. В някои общини мярката се прилага превантивно от няколко дни.

От Щаба за борба с грипа и острите респираторни заболявания апелират към гражданите да избягват посещаване на събития от масов характер. Щабът ще разгледа ситуацията в област Бургас отново през следващата седмица.

В заседанието участие взеха областният управител на област Бургас Вълчо Чолаков, зам.-областният управител Владимир Крумов,   директорът на РЗИ Бургас д-р Георги Паздеров, кметове на общини,представители на Регионалното управление по образование , ръководителите на Центъра за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна каса, представители на болнични заведения и други институции.

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ЗА НЕУЧЕБНИЯ, НО ПРИСЪСТВЕН ДЕН – 28.10.2019 Г.
В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. СВЕТИ ВЛАС, ОБЩ. НЕСЕБЪР

1. Учениците от IА, IБ, IIА, IIБ , IIIА, IIIБ класове ще участват в спортни дейности – Щафетни игри; „Бягаща диктовка“; Народна топка; Рисунка на асфалт;
Наблюдение на природата през есента.

Отг.: г-жа А. Мудева; г-жа Ст. Василева; г-жа И. Тодорлиева;
г-жа М. Пенева, учители в ЦОУД
Начало: 08:00 – 13:30 ч.
Място: училищен двор

2. С учениците от IVA, Б класове ще се проведе занятие на открито в околностите на гр. Свети Влас. Темата на урока е: „Чистотата на въздуха, водата и почвата“

Отг.: г-жа М. Мирчева и г-жа М. Белева, учители в ЦОУД
Начало: 08:00 – 13:30 ч.
Място: местността „Старата чешма“

3. С учениците от VA, Б клас ще се проведе изнесено занятие на тема:
„Книгата – прозорец към света“ в читалището на гр. Свети Влас.

Отг.: г-жа Д. Никлева-Иванова, г-жа Ив. Райчева
Начало: 08:00-13:30 ч.
Място: Читалище „Подбуда“, гр. Свети Влас

4. Учениците от VI и VII класове ще организират практическо занятие по поддържане на зелените площи, храсти и дървета в училището.
След приключването на урока, те ще се включат в спортни дейности – футбол/ баскетбол.
Отг.:г-жа М. Христова; г-жа Д. Керемедчиева, г-н А. Радев; г-н Н. Баранов– учители по ФВС
Начало: 08:00-13:30 ч.
Място:училищен двор

5. Учениците, които са на целодневна организация – I, II, III, IV, V групи ГЦОУД ще се проведат блок занятия както следва: Занимания по интереси от 13:30 – 15:30 ч. и Организиран отдих и спорт от 15:30 – 17:30 ч.

Отг: г-жа Ан. Петрова; г-жа Пл. Димитрова; г-жа Е. Бакалова, г-жа С. Зелямова; г-н Ст. Георгиев; г-жа Ат. Зънгарова; г-жа И. Райчева, г-жа М. Йорданова
Начало: 13:30 – 17:30 ч.
Място: училищен двор

Чубрина Стефанова
Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ЗАПОВЕД № РД-06-116/23.10.2019 г.

 На основание чл.  259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за  статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и писмо на МОН с изх. № 9105-369/21.10.2019 г., относно организацията на дейностите за деня след изборите в училищата, в които ще има изборни помещения.

Н А Р Е Ж Д А М:

Определям 28.10.2019 г./понеделник/ за неучебен, но присъствен ден за всички  учители и ученици. Денят да се използва за провеждане на спортен празник.

  1. Утвърждавам график на планираните спортни дейности, както следва:
  2. Випуски Iа и Iб клас – щафетни и подвижни игри от 10.00 ч.- 12.00 ч.,

сборен пункт-училищен двор.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на Iа и Iб клас.

  1. Випуски II – IV клас  – туризъм-поход до местността „Старата чешма“

от 10.00 ч.- 12.00 ч., сборен пункт-училищен двор.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на II – IV клас.

  1. Випуски V-VII клас – спортни игри –турнир по волейбол и баскетбол

от 10.00 ч.- 12.00 ч., сборен пункт-училищен двор – спортната площадка.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на V-VII клас,

учители по ФВС.

Всички класни ръководители да уведомят родителите за планираните дейности.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Снежа Любомирова– ЗДУД.

 

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№ по ред Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето
1 Снежа Любомирова Андреева ЗДУД
2 Стелиана Спасова Василева Начален учител
3 Ани Маринова Мудева Начален учител
4 Ирина Костадинова Тодорлиева Начален учител
5 Мата Илиева Пенева Начален учител
6 Магдалена Найденова Жечева Начален учител
7 Искра Георгиева Данова-Бадарова Начален учител
8 Мирослава Стоянова Христова Начален учител
9 Маргарита Тодорова Белева Начален учител
10 Даниела Георгиева Никлева-Иванова Учител по БЕЛ
11 Маргарита Борисова Георгиева Учител по чужд език
12 Марийка Манолова Христова Учител по математика
13 Дияна Василева Керемедчиева Учител по обществени науки
14 Стоян Митко Велков Учител по ФВС
15 Николай Александров Баранов Учител по ФВС
16 Марияна Крумова Йорданова Учител – ЦОУД
17 Атанаска Йорданова Зънгарова Учител – ЦОУД
18 Елена Стоичкова Бакалова Учител – ЦОУД
19 Силвия Илкова Зелямова Учител – ЦОУД
20 Ивелина Веселинова Райчева Учител – ЦОУД
21 Данка Анастасова Икономова Учител – ЦОУД
22 Анастасия Костадинова Петрова Учител – ЦОУД
23 Пламена Димитрова Димитрова Учител – ЦОУД
24 Николина Стоянова Иванова Учител – ЦОУД
25 Стоян Костадинов Георгиев Учител – ЦОУД

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 И 6 КЛАС!

Произведения, които учениците трябва да прочетат през лятната ваканция:

 6 клас :

„ Моето семейство и други животни „- Джералд Даръл

„ Принцът и просякът „- Марк Твен

„ Малкият принц”- Екзюпери

„ Под игото”- главата „Представлението „ и „ Радини вълнения”- Иван Вазов

„ Автобиография”- Бранислав Нушич

Разкази на Елин Пелин- задължително „ Косачи”

Разкази Йордан Йовков- задължително „ Серафим „

Наизуст :

„ Хубава си, моя горо „- Л.Каравелов

„ Отечество любезно,как хубаво си ти! „- Иван Вазов

„ Художник”- Веселин Ханчев

„ Братчетата на Гаврош”- Христо Смирненски

 7 клас :

„ Немили- недраги”- Иван Вазов

„ Една българка”- Иван Вазов

„ До Чикаго и назад „- А.Константинов

„ Бай Ганьо „- А.Константинов

„ По жицата”- Й.Йовков

„ По жътва”- Елин Пелин

Наизуст:

„ Вятър ечи, Балкан стене”, „ Стани, стани ,юнак балкански”- Д.Чинтулов

„ На прощаване в 1868г.”- Христо Ботев

„ Опълченците на Шипка „ , „ Българският език „- Иван Вазов

„ Неразделни „- Пенчо Славейков

„ Заточеници’- Пейо Яворов