ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ЗА НЕУЧЕБНИЯ, НО ПРИСЪСТВЕН ДЕН – 28.10.2019 Г.
В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. СВЕТИ ВЛАС, ОБЩ. НЕСЕБЪР

1. Учениците от IА, IБ, IIА, IIБ , IIIА, IIIБ класове ще участват в спортни дейности – Щафетни игри; „Бягаща диктовка“; Народна топка; Рисунка на асфалт;
Наблюдение на природата през есента.

Отг.: г-жа А. Мудева; г-жа Ст. Василева; г-жа И. Тодорлиева;
г-жа М. Пенева, учители в ЦОУД
Начало: 08:00 – 13:30 ч.
Място: училищен двор

2. С учениците от IVA, Б класове ще се проведе занятие на открито в околностите на гр. Свети Влас. Темата на урока е: „Чистотата на въздуха, водата и почвата“

Отг.: г-жа М. Мирчева и г-жа М. Белева, учители в ЦОУД
Начало: 08:00 – 13:30 ч.
Място: местността „Старата чешма“

3. С учениците от VA, Б клас ще се проведе изнесено занятие на тема:
„Книгата – прозорец към света“ в читалището на гр. Свети Влас.

Отг.: г-жа Д. Никлева-Иванова, г-жа Ив. Райчева
Начало: 08:00-13:30 ч.
Място: Читалище „Подбуда“, гр. Свети Влас

4. Учениците от VI и VII класове ще организират практическо занятие по поддържане на зелените площи, храсти и дървета в училището.
След приключването на урока, те ще се включат в спортни дейности – футбол/ баскетбол.
Отг.:г-жа М. Христова; г-жа Д. Керемедчиева, г-н А. Радев; г-н Н. Баранов– учители по ФВС
Начало: 08:00-13:30 ч.
Място:училищен двор

5. Учениците, които са на целодневна организация – I, II, III, IV, V групи ГЦОУД ще се проведат блок занятия както следва: Занимания по интереси от 13:30 – 15:30 ч. и Организиран отдих и спорт от 15:30 – 17:30 ч.

Отг: г-жа Ан. Петрова; г-жа Пл. Димитрова; г-жа Е. Бакалова, г-жа С. Зелямова; г-н Ст. Георгиев; г-жа Ат. Зънгарова; г-жа И. Райчева, г-жа М. Йорданова
Начало: 13:30 – 17:30 ч.
Място: училищен двор

Чубрина Стефанова
Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ЗАПОВЕД № РД-06-116/23.10.2019 г.

 На основание чл.  259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за  статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и писмо на МОН с изх. № 9105-369/21.10.2019 г., относно организацията на дейностите за деня след изборите в училищата, в които ще има изборни помещения.

Н А Р Е Ж Д А М:

Определям 28.10.2019 г./понеделник/ за неучебен, но присъствен ден за всички  учители и ученици. Денят да се използва за провеждане на спортен празник.

  1. Утвърждавам график на планираните спортни дейности, както следва:
  2. Випуски Iа и Iб клас – щафетни и подвижни игри от 10.00 ч.- 12.00 ч.,

сборен пункт-училищен двор.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на Iа и Iб клас.

  1. Випуски II – IV клас  – туризъм-поход до местността „Старата чешма“

от 10.00 ч.- 12.00 ч., сборен пункт-училищен двор.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на II – IV клас.

  1. Випуски V-VII клас – спортни игри –турнир по волейбол и баскетбол

от 10.00 ч.- 12.00 ч., сборен пункт-училищен двор – спортната площадка.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на V-VII клас,

учители по ФВС.

Всички класни ръководители да уведомят родителите за планираните дейности.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Снежа Любомирова– ЗДУД.

 

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№ по ред Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето
1 Снежа Любомирова Андреева ЗДУД
2 Стелиана Спасова Василева Начален учител
3 Ани Маринова Мудева Начален учител
4 Ирина Костадинова Тодорлиева Начален учител
5 Мата Илиева Пенева Начален учител
6 Магдалена Найденова Жечева Начален учител
7 Искра Георгиева Данова-Бадарова Начален учител
8 Мирослава Стоянова Христова Начален учител
9 Маргарита Тодорова Белева Начален учител
10 Даниела Георгиева Никлева-Иванова Учител по БЕЛ
11 Маргарита Борисова Георгиева Учител по чужд език
12 Марийка Манолова Христова Учител по математика
13 Дияна Василева Керемедчиева Учител по обществени науки
14 Стоян Митко Велков Учител по ФВС
15 Николай Александров Баранов Учител по ФВС
16 Марияна Крумова Йорданова Учител – ЦОУД
17 Атанаска Йорданова Зънгарова Учител – ЦОУД
18 Елена Стоичкова Бакалова Учител – ЦОУД
19 Силвия Илкова Зелямова Учител – ЦОУД
20 Ивелина Веселинова Райчева Учител – ЦОУД
21 Данка Анастасова Икономова Учител – ЦОУД
22 Анастасия Костадинова Петрова Учител – ЦОУД
23 Пламена Димитрова Димитрова Учител – ЦОУД
24 Николина Стоянова Иванова Учител – ЦОУД
25 Стоян Костадинов Георгиев Учител – ЦОУД