Проведохме състезание по български език

Проведохме състезание по български език

На 8 юни се проведе състезание по български език от групата по БЕЛ по проект «Твоя час», която включва ученици от пети клас. Участниците бяха разделени на два отбора, «Смелчаците» и « Бързаците», които трябваше да се справят с 10 задачи по български език- част от тях бяха да правят синтактичен анализ на изречение, да откриват част на изречението и синоними на глаголи и съществителни имена.

Целта на състезанието беше да упражнят наученото в часовете по проекта. Инициативата се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия