Знам и мога в нашето училище

Знам и мога в нашето училище

Учениците от групата по БЕЛ – обучителни затруднения в начален етап с ръководител г-жа И. Тодорлиева организираха и участваха в състезание на тема „Знам и мога” по Български език. Участниците бяхаа разделени в два отбора по 5 деца и решаваха задачи, свързани с наученото по БЕЛ в групата през учебната година. Състезанието протече в 3 кръга, въпросите, на които трябва да отговарят, обхващат материал, изучаван във втори и трети клас. Използвани бяха материали, подготвени от ръководителя на групата. На всяко едно дете се даде възможност да покаже своите знания.

Инициативата се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия

Изложба „Празник на буквите“

Изложба „Празник на буквите“

Учениците от групата по информационни технологии с ръководител Ани Мудева организираха изложба на тема ‘’Празник на буквите”. Те подготвиха буквите за надписа „ Ние сме вече грамотни”. Изработиха ги с помощта на програмите “Paint” “ Word”, родители също се включиха в съвместен урок с децата. Изложбата е изработена в софтуерния продукт, с който работим на издателство „Изкуства“.

Рисунките, които децата представят, са дорисувани в програмата Paint и е въведен текст със същата програма. Учениците демонстрират познаване и умение за използване на инструментите на програмата. Изложбата е по проект BG05М2ОР001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия

Един ден от лятото на нашите деца

Един ден от лятото на нашите деца

На 16 май тази година учениците от групата по БЕЛ – обучителни затруднения в начален етап с ръководител г-жа Ирина Тодорлиева подготвиха и организираха изложба на съчинения на тема „Един ден от лятото”. Съчинението на всяко едно дете бе придружено от подходяща илюстрация. За написването на литературните произведения бяха използвани нагледни материали по темата, опорни думи, по които учениците да се ориентират какво да напишат, помощна литература, свързана с лятото и летните преживявания.

Групата по БЕЛ е сформирана по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия