1-ви клас

УЧИЛИЩЕТО, КОЕТО ВОДИ ДО УСПЕХ!

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022- 2023 година

Линкове към документи за сваляне

Униформи

Ние предлагаме отлични условия за бъдещото развитие на Вашето дете:

Висококвалифицирани преподаватели; Едносменен режим; Безплатно целодневно обучение за всички желаещи; Отлична материална база; Кетъринг хранене на обяд; Мултифункционална стая за игри и забавления; Модерна читалня; Здравен кабинет; Голям физкултурен салон; Просторен училищен двор с детска площадка „Училище на открито“; Безплатен транспорт за учениците от К.К „Слънчев Бряг“; Постоянна охрана и видеонаблюдение; Безплатна здравословна закуска, мляко и плодове; Подпомагане от ресурсен учител.

Предлагаме обучение в разширена подготовка /РП/:

Български език; Математика;

Допълнителна подготовка /ФУЧ/:

Народни танци; Информационни технологии; Математика

Извънкласни дейности:

Танцово студио „Импулс“; Клуб по фехтовка; Спортни танци, народни танци; Футбол към ФК „Звездичка“; Баскетбол към сдружение БК „Делфин“

По проект на МОН – BG05M2OP001-2.004-0004 – „Твоят час“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в училището са организирани групи за дейности по интереси:
Квилинг, Изобразително изкуство, Народни танци, Театрална работилничка, Информационни технологии за първи клас

График за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година:

Подаване на заявления за записване с приложено копие на акт за раждане – до 30. 05.
Записване на ученици в първи клас с приложен оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас – на 6 и 7 юни 2017 г.
Обявяване на свободните места за първи клас след I класиране – на 8 юни 2017 г.

Документи за приемане на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година:

1.Заявление от родител – по образец;
2. Копие от акт за раждане на детето;
3. Декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение;
4. Удостоверение за завършен подготвителен клас /подготвителна група/-Оригинал;
5. Декларация на родителя, в случай, че детето не е посещавало подготвителна група/клас
6. Специфични документи / за деца със СОП/

График за прием и записване на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. 

Критерии за класиране на деца в І клас за учебната 2018