СЪОБЩЕНИЕ за провеждане  на изпити за определяне на срочна оценка (съгласно чл. 40, ал. 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за резултатите от обучението на учениците)

 

Изпит по учебен предмет Дата

 

Начален час Място на провеждане Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
БЕЛ- ООП 24.06.2021 г. 9:00 ч. ОУ “Св. св. Кирил и Методий“- град Свети Влас- зала 1 29.06.2021 г.
БЕЛ- ИУЧ 25.06.2021 г. 8:00 ч. ОУ “Св. св. Кирил и Методий“- град Свети Влас- зала 1 30.06.2021 г.

 

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

ДИРЕКТОР: …………………………

Чубрина Стефанова