Пролетна изложба в нашето училище

Днес, на 16.03.2017 година, се проведе поредната изложба с водни бои-натюрморт на тема“Пролетни цветя“под ръководството на М.Жечева . Учениците от групата по „Изобразителни дейности“ отново се представиха достойно и със завидни умения при изобразяване на ваза с пролетни цветя с техниките , типични при работа с водни бои.

Проявата е по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове при ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,гр.Св.Влас.
Цветята във вазите „оживяха“на белите листи и внесоха пролетното настроение,за което всички жадуваме в тези дъждовни дни.

Галерия