Многофункционална зала „Демократос“

Днес, 15.12.2017г. по повод Коледа беше организирана изложба на групата за извънкласни дейности по Изобразително изкуство с ръководител М.Жечева.Проявата е по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове при ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,гр.Св.Влас.

Учениците от 2-ри до 5-ти клас отново показаха уменията си за правилното разполагане на персонажите върху платното и боравянето с акрилни бои. Получиха се интересни предложения за картини /акрил върху подрамково платно/на тема:”Коледари”.
Малките художници изразиха себе си и обичта си към Коледните празници.

Галерия