Изява на групата за Народни танци по проект „Твоят час“

На 14-ти декември 2017г., се състоя представителна изява на групата за Народни танци по проект „Твоят час“ с ръководител Стелиана Василева. Инициативата се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поводът за провеждането й бе откриването на новата многофункционална зала в училището. По време на концерта децата показаха своите танцувални умения като изпълниха „Пайдушко хоро“ . Със своето отлично представяне малките танцьори допринесоха още повече за повишаване на празничното настроение в залата и за пореден път показаха завладяващата магия на българските народни танци.

Галерия