Изложба „Празник на буквите“

Учениците от групата по информационни технологии с ръководител Ани Мудева организираха изложба на тема ‘’Празник на буквите”. Те подготвиха буквите за надписа „ Ние сме вече грамотни”. Изработиха ги с помощта на програмите “Paint” “ Word”, родители също се включиха в съвместен урок с децата. Изложбата е изработена в софтуерния продукт, с който работим на издателство „Изкуства“.

Рисунките, които децата представят, са дорисувани в програмата Paint и е въведен текст със същата програма. Учениците демонстрират познаване и умение за използване на инструментите на програмата. Изложбата е по проект BG05М2ОР001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия