Изложба Квилинг

На 20.12.2016 г., във фоайето на ОУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр.Свети Влас се осъществи следващата изложба по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците от групата за извънкласни дейности по интереси „Квилинг“ с ръководител Мата Пенева, представиха първите усвоени техники от това интересно изкуство, като изработиха коледни картички. Творбите предизвикаха възхищението на всички ученици и учители в училището и удивление от постигнатите резултати в родителите, които също разгледаха изложбата. Очакваме с интерес следващата изява на нашите ученици!

Галерия