Изложба Квилинг 2017

На 15.02.2017 г., във фоайето на ОУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр.Свети Влас се осъществи изложба по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците от групата за извънкласни дейности по интереси „Квилинг“ с ръководител Мата Пенева представиха: картички с флорални мотиви,пано –ваза с цветя, кутийка изненада с 3-д фигурки и рамка за снимка. Децата показаха овладените умения на квилинг техника и работиха с желание.Родителите също се включиха в часовете, за което им благодарим.

Галерия