Изложба за Левски с помощта на компютъра

Изложба, посветена на Апостола на свободата направиха децата от нашето училище, включени в Проект BG05М20Р001-2.004-0004„ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интегриран растеж“ , съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първокласниците от групата по информационни технологии показаха знания и умения за въвеждане на текст, копиране и поставяне на картинка в текста.

Галерия