Изложба Васил Левски

Днес по повод 144 години от смъртта на Васил Левски беше организирана изложба на групата за извънкласни дейности по Изобразително изкуство с ръководител М.Жечева. Проявата е по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове при ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,гр.Св.Влас.

Малките художници изразиха себе си и обичта си към Апостола на свободата,като предоставиха на вниманието на зрителите графичните си умения при изобразяване на портрет на тема“Васил Левски“.Рисуването на портрет е много сложно умение,но всички деца се справиха перфектно за възрастта си.

Галерия