Знам и мога в нашето училище

Учениците от групата по БЕЛ – обучителни затруднения в начален етап с ръководител г-жа И. Тодорлиева организираха и участваха в състезание на тема „Знам и мога” по Български език. Участниците бяхаа разделени в два отбора по 5 деца и решаваха задачи, свързани с наученото по БЕЛ в групата през учебната година. Състезанието протече в 3 кръга, въпросите, на които трябва да отговарят, обхващат материал, изучаван във втори и трети клас. Използвани бяха материали, подготвени от ръководителя на групата. На всяко едно дете се даде възможност да покаже своите знания.

Инициативата се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия