Един ден от лятото на нашите деца

На 16 май тази година учениците от групата по БЕЛ – обучителни затруднения в начален етап с ръководител г-жа Ирина Тодорлиева подготвиха и организираха изложба на съчинения на тема „Един ден от лятото”. Съчинението на всяко едно дете бе придружено от подходяща илюстрация. За написването на литературните произведения бяха използвани нагледни материали по темата, опорни думи, по които учениците да се ориентират какво да напишат, помощна литература, свързана с лятото и летните преживявания.

Групата по БЕЛ е сформирана по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия