Великденска изложба

Учениците от групата по интереси Информационни технологии 1 клас подготвиха и организираха изложба на тема ‘’Великден”. Изложбата е изработена в софтуерния продукт, с който работим на издателство „Изкуства“. Темата е „Великден”. Рисунките, които децата представят, са дорисувани в програмата Paint и е въведен текст със същата програма. Учениците демонстрираха познаване и умение за използване на инструментите на програмата.

Проявата е по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове при ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,гр.Св.Влас.

Галерия