Великденска изложба в нашето училище

Великденска изложба подредиха участници в групата по „Квилинг“ с ръководител Мата Пенева. Кошнички, цветя и пъстри великденски яйчица, разкрасени с техниката „квилинг“ грейнаха в коридора на първия етаж на нашето училище. Изложбата е по проект BG05М2ОР001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия