ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ЗА НЕУЧЕБНИЯ, НО ПРИСЪСТВЕН ДЕН – 28.10.2019 Г.
В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. СВЕТИ ВЛАС, ОБЩ. НЕСЕБЪР

1. Учениците от IА, IБ, IIА, IIБ , IIIА, IIIБ класове ще участват в спортни дейности – Щафетни игри; „Бягаща диктовка“; Народна топка; Рисунка на асфалт;
Наблюдение на природата през есента.

Отг.: г-жа А. Мудева; г-жа Ст. Василева; г-жа И. Тодорлиева;
г-жа М. Пенева, учители в ЦОУД
Начало: 08:00 – 13:30 ч.
Място: училищен двор

2. С учениците от IVA, Б класове ще се проведе занятие на открито в околностите на гр. Свети Влас. Темата на урока е: „Чистотата на въздуха, водата и почвата“

Отг.: г-жа М. Мирчева и г-жа М. Белева, учители в ЦОУД
Начало: 08:00 – 13:30 ч.
Място: местността „Старата чешма“

3. С учениците от VA, Б клас ще се проведе изнесено занятие на тема:
„Книгата – прозорец към света“ в читалището на гр. Свети Влас.

Отг.: г-жа Д. Никлева-Иванова, г-жа Ив. Райчева
Начало: 08:00-13:30 ч.
Място: Читалище „Подбуда“, гр. Свети Влас

4. Учениците от VI и VII класове ще организират практическо занятие по поддържане на зелените площи, храсти и дървета в училището.
След приключването на урока, те ще се включат в спортни дейности – футбол/ баскетбол.
Отг.:г-жа М. Христова; г-жа Д. Керемедчиева, г-н А. Радев; г-н Н. Баранов– учители по ФВС
Начало: 08:00-13:30 ч.
Място:училищен двор

5. Учениците, които са на целодневна организация – I, II, III, IV, V групи ГЦОУД ще се проведат блок занятия както следва: Занимания по интереси от 13:30 – 15:30 ч. и Организиран отдих и спорт от 15:30 – 17:30 ч.

Отг: г-жа Ан. Петрова; г-жа Пл. Димитрова; г-жа Е. Бакалова, г-жа С. Зелямова; г-н Ст. Георгиев; г-жа Ат. Зънгарова; г-жа И. Райчева, г-жа М. Йорданова
Начало: 13:30 – 17:30 ч.
Място: училищен двор

Чубрина Стефанова
Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас