ЗАПОВЕД № РД-06-116/23.10.2019 г.

 На основание чл.  259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за  статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и писмо на МОН с изх. № 9105-369/21.10.2019 г., относно организацията на дейностите за деня след изборите в училищата, в които ще има изборни помещения.

Н А Р Е Ж Д А М:

Определям 28.10.2019 г./понеделник/ за неучебен, но присъствен ден за всички  учители и ученици. Денят да се използва за провеждане на спортен празник.

  1. Утвърждавам график на планираните спортни дейности, както следва:
  2. Випуски Iа и Iб клас – щафетни и подвижни игри от 10.00 ч.- 12.00 ч.,

сборен пункт-училищен двор.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на Iа и Iб клас.

  1. Випуски II – IV клас  – туризъм-поход до местността „Старата чешма“

от 10.00 ч.- 12.00 ч., сборен пункт-училищен двор.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на II – IV клас.

  1. Випуски V-VII клас – спортни игри –турнир по волейбол и баскетбол

от 10.00 ч.- 12.00 ч., сборен пункт-училищен двор – спортната площадка.

Отговорници: Класни ръководители и учители в ЦОУД на V-VII клас,

учители по ФВС.

Всички класни ръководители да уведомят родителите за планираните дейности.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Снежа Любомирова– ЗДУД.

 

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№ по ред Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето
1 Снежа Любомирова Андреева ЗДУД
2 Стелиана Спасова Василева Начален учител
3 Ани Маринова Мудева Начален учител
4 Ирина Костадинова Тодорлиева Начален учител
5 Мата Илиева Пенева Начален учител
6 Магдалена Найденова Жечева Начален учител
7 Искра Георгиева Данова-Бадарова Начален учител
8 Мирослава Стоянова Христова Начален учител
9 Маргарита Тодорова Белева Начален учител
10 Даниела Георгиева Никлева-Иванова Учител по БЕЛ
11 Маргарита Борисова Георгиева Учител по чужд език
12 Марийка Манолова Христова Учител по математика
13 Дияна Василева Керемедчиева Учител по обществени науки
14 Стоян Митко Велков Учител по ФВС
15 Николай Александров Баранов Учител по ФВС
16 Марияна Крумова Йорданова Учител – ЦОУД
17 Атанаска Йорданова Зънгарова Учител – ЦОУД
18 Елена Стоичкова Бакалова Учител – ЦОУД
19 Силвия Илкова Зелямова Учител – ЦОУД
20 Ивелина Веселинова Райчева Учител – ЦОУД
21 Данка Анастасова Икономова Учител – ЦОУД
22 Анастасия Костадинова Петрова Учител – ЦОУД
23 Пламена Димитрова Димитрова Учител – ЦОУД
24 Николина Стоянова Иванова Учител – ЦОУД
25 Стоян Костадинов Георгиев Учител – ЦОУД